mapa strony   |   kontakt   |


Niepodlegające UstawieOBP-ZO-36/2012 - Na dostawę banerów, rollup-u i flag (CPV – 22462000-6) na potrzeby realizacji projektu „Obywatelskie Biuro Porad” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

OBP-ZO-36/2012
Data publikacji: 7 grudnia 2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę banerów, rollup-u i flag (CPV – 22462000-6) na potrzeby realizacji projektu „Obywatelskie Biuro Porad” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający:
Nazwa: Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju
Adres: ul. Powstańców 9, 05-240 Tłuszcz
Telefon: 29 646-23-51
fax. 29-642-40-46
e-mail: zapytania@obywatelskiebiuroporad.pl
REGON: 140553590
NIP: 113-261-12-67

Przedmiot zapytania ofertowego:
Dostawa banerów, rollup-u i flag na potrzeby realizacji projektu „Obywatelskie Biuro Porad” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przedmiot zapytania ofertowego obejmuje: wykonanie projektu graficznego, przygotowanie nadruku, wykonanie nadruku oraz wykonanie banerów, rollup-u i flag oraz dostawę do siedziby zamawiającego.

Parametry banera:
Banery jednostronne (2 szt.)
Wymiary: 100x120 cm x 2
Nadruk: pełno kolorowy;
Podkład: jako podkład zastosowany materiał banerowy koloru białego;
Wysoka trwałość: wydruk jest wodoodporny, odporny na UV i zmiany temperatur; min. 720 dpi,
Wzmocnienie i oczkowanie: baner jest zgrzany (wzmocniony) po bokach oraz zaoczkowany co 50 cm;

Banery obustronne (2 szt.)
Wymiary: 300x140 cm x 2
Nadruk: pełno kolorowy;
Podkład: jako podkład materiał banerowy umożliwiający nadruk obustronny co najmniej 600 gram/m kw.
Wysoka trwałość: wydruk jest wodoodporny, odporny na UV i zmiany temperatur; min. 720 dpi.

Wzmocnienie i oczkowanie: baner jest zgrzany (wzmocniony) po bokach oraz zaoczkowany co 50 cm;

Parametry roll-upa:
Wymiary: 85 x 200 cm,
Konstrukcja: aluminiowa,
Podstawa: kolor anodowego srebra,
Maszt: segmentowy,
Listwa: zatrzaskowa,
Opakowanie: pokrowiec wyposażony w rączkę i pasek do noszenia na ramieniu,
Wydruk: pełno kolorowy, min. 720 dpi, na banerze typu blockout o gramaturze min. 440 gram/m kw., wydruk jest wodoodporny, odporny na UV i zmiany temperatur;
Ilość sztuk: 1

Parametry flag:
Flaga typu winder (3 szt.)
Typ: flaga typu winder/huzar
Wymiar flagi: 80 x 250 cm (+/- 20 cm),
Materiał flagi: dzianina flagowa poliestrowa min. 110 g/m kw.
Wymiar masztu: 2,9-3,5 m,
Materiał masztu: aluminium,
Nadruk: pełno kolorowy;
Akcesoria: stopa napełniana wodą, z mechanizmem umożliwiającym rotację, pokrowiec na flagę i maszt.
Ilość sztuk: 3

Flaga wisząca (1 szt.)
Typ: flaga z tunelami na górze i na dole
Wymiar flagi:200 (szerokość) x 150 (wysokość),
Materiał flagi: dzianina flagowa poliestrowa min. 110 g/m kw.
Nadruk: pełno kolorowy;
Ilość sztuk: 1

Projekty graficzne przygotowuje Wykonawca zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

Istotne warunki zamówienia:
Wykonawca dostarczy banery i roll-up i flagi do biura: Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju, 05-240 Tłuszcz, ul. Powstańców 9.

Wszystkie nadruki muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wytyczne znajdują się pod adresem:
http://www.efs.gov.pl/ZPFE/Documents/wytyczne_04_02.pdf

Zamawiający przewiduje umieszczenie na materiałach logotypu Obywatelskiego Biura Porad wraz z jego nazwą, odwołania do strony internetowej projektu (www.ObywatelskieBiuroPorad.pl) oraz ewentualnie umieszczenie numeru telefonu.

Zamawiający dysponuje wszystkimi logotypami niezbędnymi do wykonania zlecenia i udostępni je we wskazanym przez Wykonawcę formacie.

Wymogi formalne:
1. Oferta powinna zawierać:
- nazwę i adres oferenta;
- wypełniony formularz oferty zawierający łączną cenę brutto za wykonanie i dostawę do siedziby Zamawiającego banerów i roll-upu i flag - pod pojęciem ceny Zamawiający rozumie kwotę zawierającą podatek VAT (załącznik nr 1);
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 2).
2. Oferta powinna być dostarczona pocztą internetową na adres: zapytania@obywatelskiebiuroporad.pl, przesłana faxem na numer 29-642-40-46 lub doręczona do siedziby Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
• zmiany lub uzupełnienia treści zapytania,
• unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn; z tytułu unieważnienia postępowania wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego,
• wezwania Wykonawcy, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w ofercie, do złożenia w określonym terminie, stosownych oświadczeń, wyjaśnień lub dokumentów,
• poprawy omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny (za zgodą wykonawcy), o czym poinformowani zostaną wszyscy wykonawcy składający oferty
• poprawy oczywistych omyłek pisarskich.
4. W przypadkach uzasadnionych specyfiką przedmiotu zamówienia, dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
5. Przystępując do postępowania Wykonawca akceptuje warunki opisane w zapytaniu ofertowym oraz zobowiązuje się do podpisania w podanym terminie umowy z Zamawiającym.

Terminy:
Termin składania ofert upływa 22.12.2012 r. g. 13:00
Termin dostawy zamówienia: w ciągu 14 dni od dnia złożenia zamówienia przy założeniu, że Zamawiający będzie zatwierdzał zaproponowane przez Wykonawcę wizualizacje projektów w czasie maks. 6 godzin od poinformowania go o jej przesłaniu w formie elektronicznej.
Zamawiający ogłosi wybór Wykonawcy na swojej stronie internetowej oraz prześle informację o wyniku postępowania do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę.

Kryteria wyboru oferty:
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą według kryteriów: cena – 100%.

Sposób obliczenia i przyznania punktów dla badanej oferty:
C_i=(oferowana najniższa ocena brutto)/(cena badanej oferty) x 100%

Kontakt:
Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego drogą elektroniczną o wyjaśnienia związane z przedmiotem zapytania ofertowego. Zamawiający z Wykonawcami będzie porozumiewać się telefonicznie lub drogą elektroniczną.

http://www.kastor.org.pl/zasoby/zapytanie_ofertowe_OBP_36_2012.doc
http://www.kastor.org.pl/zasoby/zapytanie_ofertowe_OBP_36_2012.pdf


Uwagi:

Numer postępowania: OBP-ZO-36/2012                                       Tłuszcz, dnia 28 grudnia 2012 r.

Protokół z wyboru oferenta
na dostawę banerów, rollup-u i flag

W dniu 7 grudnia 2012 roku, na tablicy ogłoszeń w biurze projektu, w BIP-ie oraz na stronie internetowej projektu ukazało się zapytanie ofertowe Nr OBP-ZO-36/2012 na dostawę banerów, rollup-u i flag w ramach projektu „Obywatelskie Biuro Porad”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe zostało również wysłane drogą mailową do:
biuro@flagi.pl, biuro@flaggfabriken.pl, sign@sign.pl, poczta@banery.waw.pl, biuro@pixelia.pl, poczta@flagi24.com, sklep.allegro@flagi-niebieski.pl, jacek@gaja-maszty.com.pl, wieloformat@tlen.pl, allegro@pro-publicite.pl, wycena@a3.com.pl

Termin składania ofert upłynął w dniu 22 grudnia 2012 r. o godz. 13:00. Do tego terminu wpłynęło 7 ofert, na podstawie których Zamawiający dokonał oceny ofert:

Oferta nr 1. FRESH, ul. Wrześni 1B, 57-400 Nowa Ruda
Data wpłynięcia oferty: 14.12.2012 g. 11:48
Cena zamówienia: 3 441,54 zł
Uzyskane punkty w kryterium cena (waga 100%) – 50,00 pkt.
Oferta nr 2. Ever Group Sp. z o.o., ul. Wolności 40/25, 41-500 Chorzów
Data wpłynięcia oferty: 18.12.2012 g. 9:10
Cena zamówienia: 2 827,77 zł
Uzyskane punkty w kryterium cena (waga 100%) – 60,85 pkt.
Oferta nr 3. Grafit 3 Mazek Michał, ul. Zana 5, 20-601 Lublin
Data wpłynięcia oferty: 18.12.2012 g. 10:45
Cena zamówienia: 2 723,22 zł
Uzyskane punkty w kryterium cena (waga 100%) – 63,19 pkt.
Oferta nr 4. Display EXPO Sp. J., ul. Miśnieńska 31 a, 64-100 Leszno
Data wpłynięcia oferty: 19.12.012 g. 12:31
Cena zamówienia: 1 720,77 zł
Uzyskane punkty w kryterium cena (waga 100%) – 100,00 pkt.
Oferta nr 5. Agencja Reklamowo-Marketingowa ul. Wilcza 8, 56-120 Brzeg Dolny
Data wpłynięcia oferty: 21.12.012 g. 14:34
Cena zamówienia: 3 377,58 zł
Uzyskane punkty w kryterium cena (waga 100%) – 50,95 pkt.
Oferta nr 6. Sign Poland Sp. z o.o., ul. Tarnogajska 11-13, 50-512 Wrocław
Data wpłynięcia oferty: 21.12.2012 g. 16:11
Cena zamówienia: 2 948,17 zł
Uzyskane punkty w kryterium cena (waga 100%) – 58,37 pkt.
Oferta nr 7. Doublet-Polflag Sp. z o.o. ul. Piekarska 86, 43-300 Bielsko-Biała
Data wpłynięcia oferty: 22.12.2012 g. 7:43
Cena zamówienia: 2 585,15 zł
Uzyskane punkty w kryterium cena (waga 100%) – 66,56 pkt.

Najkorzystniejszą ofertą złożoną w ramach zapytania ofertowego nr OBP-ZO-36/2012 na dostawę banerów, rollup-u i flag w ramach realizacji projektu „Obywatelskie Biuro Porad” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest oferta firmy:
Display EXPO Sp. J.,
ul. Miśnieńska 31 a,
64-100 Leszno

Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym, a o jej wyborze zadecydowała najwyższa liczba punktów w ocenie kryterium wyboru oferty – 100,00 pkt.
Kryterium wyboru oferty była: cena z wagą 100%.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 07.12.2012, 15:55
Dokument oglądany razy: 2711
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Agnieszka Zaremba
Publikacja dnia: 07.12.2012, 15:55
Termin: 22.12.2012, 13:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl