mapa strony   |   kontakt   |


Niepodlegające UstawieOBP-ZO-35/2012 - Na dostawę przypinek z nadrukiem (CPV – 22462000-6) na potrzeby realizacji projektu „Obywatelskie Biuro Porad” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

OBP-ZO-35/2012
Data publikacji: 7 grudnia 2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę przypinek z nadrukiem (CPV – 22462000-6) na potrzeby realizacji projektu „Obywatelskie Biuro Porad” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający:
Nazwa: Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju
Adres: ul. Powstańców 9, 05-240 Tłuszcz
Telefon: 29-646-23-51
fax. 29-642-40-46
e-mail: zapytania@obywatelskiebiuroporad.pl
REGON: 140553590
NIP: 113-261-12-67

Przedmiot zapytania ofertowego:
Dostawa przypinek z nadrukiem na potrzeby realizacji projektu „Obywatelskie Biuro Porad” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie projektu graficznego, przygotowanie nadruku, nadruk oraz dostawę przypinek do siedziby Zamawiającego.

Rodzaj i parametry przypinek:
1.Przypinki z nadrukiem:
 rozmiar przypinki: 75 mm,
 kształt przypinki: okrągłe,
 wykonane z aluminium,
 zapinanie na agrafkę,
 wydruk full color zabezpieczony przez foliowanie,
 ilość przypinek – 400 szt.

Istotne warunki zamówienia:

Wykonawca dostarczy wykonane kalendarze do biura: Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju, 05-240 Tłuszcz, ul. Powstańców 9.

Wymogi formalne:
1. Oferta powinna zawierać:
- nazwę i adres oferenta;
- wypełniony formularz oferty zawierający ceny brutto wraz z dostawą do siedziby zamawiającego. Pod pojęciem ceny Zamawiający rozumie kwotę zawierającą podatek VAT;
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 2).
2. Oferta powinna być dostarczona pocztą internetową na adres: zapytania@obywatelskiebiuroporad.pl, przesłana faxem na numer 29-642-40-46 lub doręczona do siedziby Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
• zmiany lub uzupełnienia treści zapytania,
• unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn; z tytułu unieważnienia postępowania wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego,
• wezwania Wykonawcy, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w ofercie, do złożenia w określonym terminie, stosownych oświadczeń, wyjaśnień lub dokumentów,
• poprawy omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny (za zgodą wykonawcy), o czym poinformowani zostaną wszyscy wykonawcy składający oferty
• poprawy oczywistych omyłek pisarskich.
4. W przypadkach uzasadnionych specyfiką przedmiotu zamówienia, dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
5. Przystępując do postępowania Wykonawca akceptuje warunki opisane w zapytaniu ofertowym oraz zobowiązuje się do podpisania w podanym terminie umowy z Zamawiającym.

Terminy:
Termin składania ofert upływa: 22 grudnia 2012 r. godz. 13.00
Zamawiający ogłosi wybór Wykonawcy na swojej stronie internetowej oraz prześle informację o wyniku postępowania do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę.

Kryteria wyboru oferty:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą według kryteriów:
Cena – waga 100 %
Sposób obliczenia i przyznania punktów dla badanej oferty:
C_i=(oferowana najniższa cena brutto)/(cena badanej oferty) x 100%
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

Kontakt:
Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego drogą elektroniczną o wyjaśnienia związane z przedmiotem zapytania ofertowego. Zamawiający z Wykonawcami będzie porozumiewać się telefonicznie lub drogą elektroniczną.

http://www.kastor.org.pl/zasoby/zapytanie_ofertowe_OBP_35_2012.doc
http://www.kastor.org.pl/zasoby/zapytanie_ofertowe_OBP_35_2012.pdf


Uwagi:

Numer postępowania: OBP-ZO-35/2012                                       Tłuszcz, dnia 27 grudnia 2012 r.

Protokół z wyboru oferenta
na dostawę przypinek z nadrukiem

W dniu 7 grudnia 2012 roku, na tablicy ogłoszeń w biurze projektu, w BIP-ie oraz na stronie internetowej projektu ukazało się zapytanie ofertowe Nr OBP-ZO-35/2012 na dostawę przypinek z nadrukiem w ramach projektu „Obywatelskie Biuro Porad”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe zostało również wysłane drogą mailową do:
kontakt@przypinki.pl, biuro@artcolor.com.pl, twojadrukarnia@o2.pl, biuro@ramstudio.com.pl, biuro@amm-graf.pl, sklejka@vp.pl, luc-hof@wp.pl, INFOUSLUGI@wp.pl, biuro@przypinki.eu, przypinki@ihg.pl, mako@mako-design.pl, biuro@studioreklamy.com, zlecenia@nana.krakow.pl, info@przypinka.pl,
kontakt@agencja-shock.pl, orfi@orfi.pl, zamow@butony.pl, biuro@wamax-druk.pl, wycena@wamax-druk.pl.
Termin składania ofert upłynął w dniu 22 grudnia 2012 r. o godz. 13:00. Do tego terminu wpłynęło 9 ofert, na podstawie których Zamawiający dokonał oceny ofert:
Oferta nr 1. Firma Handlowo – Usługowa M-Media Olga Mosakowska 10-286 Olsztyn, ul. Prusa 1A
Data wpłynięcia oferty: 11.12.2012 g. 9:46
Uzyskane punkty w kryterium cena (waga 100%) – 0,00 pkt.
Oferta nr 2. MC Kwadrat Mirosława Cerkownik ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz
Data wpłynięcia oferty: 11.12.2012 g. 16:58
Cena zamówienia: 500,00 zł
Uzyskane punkty w kryterium cena (waga 100%) – 100,00 pkt.
Oferta nr 3. Best Choice Grupa, Fabian Ganczarski, ul. Oriona 1 lok. 10, 67/200 Głogów
Data wpłynięcia oferty: 12.12.2012 g. 16:34
Cena zamówienia: 690,00 zł
Uzyskane punkty w kryterium cena (waga 100%) – 72,46 pkt.
Oferta nr 4. KOMPAS Paulina Pełka, ul. Raabego 12/3, 02-793 Warszawa
Data wpłynięcia oferty: 13.12.012 g. 13:16
Cena zamówienia: 920,04 zł
Uzyskane punkty w kryterium cena (waga 100%) – 54,35 pkt.
Oferta nr 5. Firma Kulik Sp. j., B. Chrobrego 7, 55-100 Trzebnica
Data wpłynięcia oferty: 14.12.012 g. 10:24
Cena zamówienia: 910,20 zł
Uzyskane punkty w kryterium cena (waga 100%) – 54,93 pkt.
Oferta nr 6. Zakład Technik Komputerowych Adam &Hoffmann, ul. Chełmońskiego 2A/2, 63-400 Ostrów Wielkopolski
Data wpłynięcia oferty: 16.12.2012 g. 21:17
Cena zamówienia: 860,00 zł
Uzyskane punkty w kryterium cena (waga 100%) – 58,14 pkt.
Oferta nr 7. Polibiuro Adam Richta, ul. Piłsudskiego 69/2, 41-200 Sosnowiec
Data wpłynięcia oferty: 17.12.2012 g. 14:14
Cena zamówienia: 831,48 zł
Uzyskane punkty w kryterium cena (waga 100%) – 60,13 pkt.
Oferta nr 8. Orfi Spółka Cywilna Jarosław Fiok, Jerzy Orzeł, 00-625 Warszawa, ul. Polna 10/14
Data wpłynięcia oferty: 17.12.2012 g. 19:55
Cena zamówienia: 762,60 zł
Uzyskane punkty w kryterium cena (waga 100%) – 65,57 pkt.
Oferta nr 9. Agencja Reklamowo-Marketingowa ul. Wilcza 8, 56-120 Brzeg Dolny
Data wpłynięcia oferty: 21.12.2012 g. 9:50
Cena zamówienia: 817,95 zł
Uzyskane punkty w kryterium cena (waga 100%) – 61,13 pkt.
Po dokonaniu oceny ofert odrzucono ofertę nr 1. Oferent zaoferował przypinki w innym rozmiarze niż wymagał Zamawiający.
Najkorzystniejszą ofertą złożoną w ramach zapytania ofertowego nr OBP-ZO-35/2012 na dostawę przypinek z nadrukiem w ramach realizacji projektu „Obywatelskie Biuro Porad” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest oferta firmy:
MC Kwadrat Mirosława Cerkownik
ul. Glinki 146,
85-861 Bydgoszcz
Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym, a o jej wyborze zadecydowała najwyższa liczba punktów w ocenie kryterium wyboru oferty – 100,00 pkt.
Kryterium wyboru oferty była: cena z wagą 100%.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 07.12.2012, 14:15
Dokument oglądany razy: 2466
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Agnieszka Zaremba
Publikacja dnia: 07.12.2012, 14:15
Termin: 22.12.2012, 13:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl