mapa strony   |   kontakt   |


Niepodlegające UstawieOBP-ZO-34/2012 - Na dostawę balonów reklamowych z nadrukiem (CPV – 37525000 – 4) na potrzeby realizacji akcji mobilnych w ramach projektu „Obywatelskie Biuro Porad” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

OBP-ZO-34/2012
Data publikacji: 7 grudnia 2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę balonów reklamowych z nadrukiem (CPV – 37525000 – 4) na potrzeby realizacji akcji mobilnych w ramach projektu „Obywatelskie Biuro Porad” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający:
Nazwa: Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju
Adres: ul. Powstańców 9, 05-240 Tłuszcz
Telefon: 29-646-23-51
fax. 29-642-40-46
e-mail: zapytania@obywatelskiebiuroporad.pl
REGON: 140553590
NIP: 113-261-12-67

Przedmiot zapytania ofertowego:
Dostawa balonów reklamowych z nadrukiem na potrzeby realizacji akcji mobilnych w ramach projektu „Obywatelskie Biuro Porad” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymagania:

1. Balony reklamowe z indywidualnym nadrukiem w jednym kolorze:
• kształt – serce:
o ilość – 500 szt.,
o kolor – czerwony,
o rozmiar: 10-11 cali,
• kształt – owal:
o ilość – 500 szt.,
o kolor – czerwony i pomarańczowy (po 250 szt.),
o rozmiar: 12 cali.

• w komplecie z balonami patyczki do balonów wraz z koszyczkami,
• nadruk jednokolorowy w kolorze czarnym.

2. Nadruk będzie się składał z logotypu Obywatelskiego Biura Porad oraz numeru telefonu, logotypu Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności oraz Unia Europejska Europejski Funduszu Społeczny - wytyczne znajdują się pod adresem:
http://www.efs.gov.pl/ZPFE/Documents/wytyczne_04_02.pdf

Istotne warunki zamówienia:

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do biura: Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju, 05-240 Tłuszcz, ul. Powstańców 9.

Wymogi formalne:
1. Oferta powinna zawierać:
- nazwę i adres oferenta;
- wypełniony formularz oferty zawierający cenę brutto za sztukę przedmiotu zamówienia (wraz z kosztem dostawy do biura zamawiającego) – pod pojęciem ceny Zamawiający rozumie kwotę zawierającą podatek VAT;
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (załącznik nr 2).
2. Oferta powinna być dostarczona pocztą internetową na adres: zapytania@obywatelskiebiuroporad.pl i przesłana faxem na numer 29-642-40-46 lub doręczona do siedziby Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
• zmiany lub uzupełnienia treści zapytania,
• unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn; z tytułu unieważnienia postępowania wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do zamawiającego,
• wezwania Wykonawcy, w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych w ofercie, do złożenia w określonym terminie, stosownych oświadczeń, wyjaśnień lub dokumentów,
• poprawy omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny (za zgodą wykonawcy), o czym poinformowani zostaną wszyscy wykonawcy składający oferty
• poprawy oczywistych omyłek pisarskich.
4. W przypadkach uzasadnionych specyfiką przedmiotu zamówienia, dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
5. Przystępując do postępowania Wykonawca akceptuje warunki opisane w zapytaniu ofertowym oraz zobowiązuje się do podpisania w podanym terminie umowy z zamawiającym.

Terminy:
Termin składania ofert upływa 22.12.2012 r. godz. 13.00
Zamawiający ogłosi wybór Wykonawcy na swojej stronie internetowej oraz prześle informację o wyniku postępowania do każdego Wykonawcy, który złożył ofertę.

Kryteria wyboru oferty:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą według kryteriów:
Cena – waga 100 %
Sposób obliczenia i przyznania punktów dla badanej oferty:
C_i=(oferowana najniższa cena brutto)/(cena badanej oferty) x 100%
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

Kontakt:
Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego drogą elektroniczną o wyjaśnienia związane z przedmiotem zapytania ofertowego. Zamawiający z Wykonawcami będzie porozumiewać się telefonicznie lub drogą elektroniczną.

http://www.kastor.org.pl/zasoby/zapytanie_ofertowe_OBP_34_2012.doc
http://www.kastor.org.pl/zasoby/zapytanie_ofertowe_OBP_34_2012.pdf


Uwagi:

Numer postępowania: OBP-ZO-34/2012                                      Tłuszcz, dnia 27 grudnia 2012 r.


Protokół z wyboru oferenta
na dostawę balonów reklamowych z nadrukiem

W dniu 7 grudnia 2012 roku, na tablicy ogłoszeń w biurze projektu, w BIP-ie oraz na stronie internetowej projektu ukazało się zapytanie ofertowe Nr OBP-ZO-34/2012 na dostawę balonów reklamowych z nadrukiem w ramach projektu „Obywatelskie Biuro Porad”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zapytanie ofertowe zostało również wysłane drogą mailową do:
monika@grafores.pl, reddruk@reddruk.pl, sklep@biuropromocji.pl, biuro@balonyznadrukiem.pl, biuro@omegabis.com.pl, plichta@interia.pl, baltex.lodz@wp.pl, info@everts-pol.pl, biuro@balonyreklamowe.pl, centrum@kadlo.com.pl, sklep@balony.pl, sklep@duperele.com
Termin składania ofert upłynął w dniu 22 grudnia 2012 r. o godz. 13:00. Do tego terminu wpłynęło 11 ofert, na podstawie których Zamawiający dokonał oceny ofert:

Oferta nr 1. Balony Reklamowe, ul. Mikołowska 73, 44-203 Rybnik
Data wpłynięcia oferty: 7.12.2012 g. 15:09
Uzyskane punkty w kryterium cena (waga 100%) – 0,00 pkt.
Oferta nr 2. Grafores reklama-upominki-nadruki s.c., ul. Osmeckiego 12/6, 35-506 Rzeszów
Data wpłynięcia oferty: 7.12.2012 g. 15:16
Balony - serce: 686,50 zł
Balony owal: 486,50 zł
Łączna cena zamówienia: 1 173,00 zł
Uzyskane punkty w kryterium cena (waga 100%) – 78,64 pkt.
Oferta nr 3. HYPERFOX Advertisement Agency Katarzyna Żulkiewska – Bodden , ul. Boya Żeleńskiego 25c, 35-105 Rzeszów
Data wpłynięcia oferty: 10.12.2012 g. 12:54
Balony - serce: 564,00 zł
Balony owal: 460,00 zł
Łączna cena zamówienia: 1 024,00 zł
Uzyskane punkty w kryterium cena (waga 100%) – 90,09 pkt.
Oferta nr 4. Firma Handlowo – Usługowa M-Media Olga Mosakowska 10-286 Olsztyn, ul. Prusa 1A
Data wpłynięcia oferty: 10.12.2012 g. 13:25
Balony - serce: 545,99 zł
Balony owal: 469,00 zł
Łączna cena zamówienia: 1014,99 zł
Uzyskane punkty w kryterium cena (waga 100%) – 90,89 pkt.
Oferta nr 5. Everst-Pol Sp. z o.o., 02-288 Warszawa, ul. Kolumba 21
Data wpłynięcia oferty: 11.12.2012 g. 15:20
Uzyskane punkty w kryterium cena (waga 100%) – 0,00 pkt.
Oferta nr 6. Kompas Paulina Pełka, ul. Raabego 12/3, 02-793 Warszawa
Data wpłynięcia oferty: 13.12.2012 g. 13:13
Balony - serce: 645,75 zł
Balony owal: 492,00 zł
Łączna cena zamówienia: 1 137,75 zł
Uzyskane punkty w kryterium cena (waga 100%) – 81,08 pkt.
Oferta nr 7. Firma Kulik Sp. J. artykuły promocyjne dla firm, ul. B. Chrobrego 7, 55-100 Trzebnica
Data wpłynięcia oferty: 14.12.2012 g. 10:26
Balony - serce: 578,10 zł
Balony owal: 430,50 zł
Łączna cena zamówienia: 1008,60 zł
Uzyskane punkty w kryterium cena (waga 100%) – 91,46 pkt.
Oferta nr 8. Agencja Reklamowo-Marketingowa ul. Wilcza 8, 56-120 Brzeg Dolny
Data wpłynięcia oferty: 21.12.2012 g. 9:47
Balony - serce: 536,28 zł
Balony owal: 514,14 zł
Łączna cena zamówienia: 1050,42 zł
Uzyskane punkty w kryterium cena (waga 100%) – 87,82 pkt.
Oferta nr 9. Doublet-Polflag Sp. z o.o., ul. Piekarska 86, 43-300 Bielsko-Biała
Data wpłynięcia oferty: 22.12.2012 g. 7:24
Balony - serce: 467,40 zł
Balony owal: 498,15 zł
Łączna cena zamówienia: 965,55 zł
Uzyskane punkty w kryterium cena (waga 100%) – 95,54 pkt.
Oferta nr 10. Drukarnia i Studio Graficzne PRINTPARK Andrzej Zdanowski, ul. Brodnicka 14, 14-200 Iława
Data wpłynięcia oferty: 22.12.2012 g. 8:09
Balony - serce: 492,00 zł
Balony owal: 430,50 zł
Łączna cena zamówienia: 922,50 zł
Uzyskane punkty w kryterium cena (waga 100%) – 100,00 pkt.
Oferta nr 11. Biuropromocji.pl Patrycja Gądela ul. Jana Pawła II 35, 38-430 Miejsce Piastowe
Data wpłynięcia oferty: 22.12.2012 g. 7:24
Balony - serce: brak oferty
Balony owal: 499,00 zł
Łączna cena zamówienia: 499,00 zł
Uzyskane punkty w kryterium cena (waga 100%) – 0,00 pkt.

Po dokonaniu oceny ofert komisja odrzuciła trzy oferty:
oferta nr 1 została odrzucona, ze względu na niespełnienie wymogów formalnych – nie została złożona na wymaganych przez Zamawiającego formularzach ofertowych stanowiących załącznik do zapytania ofertowego;
oferta nr 5 – oferta nie spełniła wymogów formalnych wymaganych w zapytaniu – oferent mimo wezwania do uzupełnienia oferty, nie przesłał brakującego dokumentu – załącznik nr 2 „Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych”;
oferta nr 11 – oferta została przesłana drogą mailową po terminie składania ofert (22 grudnia 2012 g. 15:35) oraz jest niekompletna – oferent złożył ofertę tylko na balony o kształcie owalnym, a pominął balony o kształcie serca.
Najkorzystniejszą ofertą złożoną w ramach zapytania ofertowego nr OBP-ZO-34/2012 na dostawę balonów reklamowych z nadrukiem w ramach realizacji projektu „Obywatelskie Biuro Porad” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest oferta firmy:
Drukarnia i Studio Graficzne PRINTPARK Andrzej Zdanowski,
ul. Brodnicka 14,
14-200 Iława
Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne określone w zapytaniu ofertowym, a o jej wyborze zadecydowała najwyższa liczba punktów w ocenie kryterium wyboru oferty – 100,00 pkt.
Kryterium wyboru oferty była: cena z wagą 100%.

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 07.12.2012, 14:09
Dokument oglądany razy: 2224
Przetarg zakończony i rozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: nie
Opublikował: Agnieszka Zaremba
Publikacja dnia: 07.12.2012, 14:09
Termin: 22.12.2012, 13:00
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj bip.gov.pl